Електротехнички факултет Бања Лука - Званична Интернет презентација
LatinicaEnglish
Мени

1. циклус студија

Документи везани за студирање на првом циклусу налаѕе се   овдје
На Електротехничком факултету у Бањој Луци од 2003. године је уведен нови наставни план и програм, по коме I циклус траје четири године, односно осам семестара. Настава се организује у складу са Законом о високом образовању и пронципима Болоњске декларације. Све активности студената се вреднују према ECTS систему кредита, тако да је студент обавезан да у сваком семестру оствари најмање 30 кредита. У последњем, осмом, семестру, студент има обавезу израде дипломског рада, што износи 9 ECTS кредита.

Приликом уписа, студент се опредјељује за један од следећа три студијска програма:

1.    Рачунарство и информатика
•    Смјер информационих технологија
•    Смјер рачунарски инжењеринг

2.    Електроника и телекомуникације
•    Смјер електронике
•    Смјер телекомуникација

3.    Електроенергетски и индустријски системи
•    Смјер електроенергетских система
•    Смјер индустриских система

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

У складу са мисијом Универзитета и Електротехничког факултета (у даљем тексту Факултета), полазећи од дугогодишњег искуства у образовању инжењера електротехнике, те узимајући у обзир савремене токове високошколског образовања, дефинисани су сљедећи општи циљеви за све студијске програме:
•    постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима,
•    искључиво студентско право избора студијског програма и изборних предмета,
•    искључиво једносеместрални предмети,
•    равнотежа предмета у студијским програмима у погледу односа општеобразовних и ужестручних предмета,
•    избалансиран однос предавања, аудиторних и лабораторијских вјежби, семинарских радова, консултација и самосталног рада студента,
•    имплементирање савременог дидактичког приступа,
•    образовање оријентисано ка студенту и његовим стварним могућностима и способностима учења,
•    подстицање властитог систематског учешћа студента кроз индивидуални и групни рад и презентацију резултата учења,
•    ангажовање наставног особља са научним дигнитетом и компетенцијама,
•    континуирано праћење и провјеравање знања студената.

За сваки студијски програм дефинишу се посебни циљеви.


ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА ТОКОМ И ЦИКЛУСА СТУДИЈА
Кад је ријеч о основним знањима из одговарајућег студијског програма И циклуса, студент треба да:
•    има знање и разумијевање основних принципа на којима се заснивају области које се изучавају у оквру студијског програма,
•    може да демонстрира знање и разумијевање технологија релевантних за дати студијски програм,
•    да буде упознат са широким спектром дисциплина које се користе у областима изучавања,
•    посједује систематично разумијевање кључних аспеката и концепата области изучавања, укључујући будућа кретања.

Као исход учења у области анализе, пројектовања и имплементације, од студента који заврши И циклус студија се очекује да:
•    може да процијени сложеност проблема,
•    зна да одабере релевантне аналитичке методе и методе моделовања,
•    је способан да специфицира реалне проблеме из праксе гдје област коју изучава представља дио рјешења,
•    да брзо постане фамилијаран са новим рјешењима и апликацијама,
•    да има увид у могуће области примјене стечених знања,
•    да може да препозна проблем и идентификује могућа рјешења,
•    да зна да искористи стечена знања при пројектовању у циљу постизања постављених захтјева,
•    да може да демонстрира своја знања у области моделовања, архитектуре система и кориштења расположивих алата за пројектовање,
•    познаје све фазе изградње и одржавања система,
•    приликом пројектовања узме у обзир захтјеве и потребе корисника,
•    је у могућности да одабере одговарајуће окружење потребно за рјешење проблема,
•    зна да професионално креира и тестира системе,
•    се лако прилагођава постојећим рјешењима.

Технолошке и методолошке компетенције које би студент по завршетку студија И циклуса требало да има су:
•    комбиновање теорије у праксе у циљу рјешавања проблема,
•    кориштење свих расположивих извора информација,
•    пројектовање и извођење експеримената, интерпретација резултата и извођење закључака,
•    разумијевање савремених релевантних технолошких достигнућа и њихова примјена.

Такође се очекује да студент по завршетку студија И циклуса:
•    буде упознат са утицајем које рјешења у области изучавања имају на друштво и окружење,
•    има професионалну етику, одговорност и поштује норме понашања у пракси,
•    препознаје потребу и буде спреман за цјеложивотно учење.

Остале професионалне вјештине које студент треба да стекне током студија И циклуса су:
•    узимање у обзир предефинисаног стања економије, законских регулатива и праксе,
•    разумијевање пословне политике, ризика и ограничења,
•    добар тимски и индивидуални рад,
•    способност организовања властитог посла,
•    рјешавање проблема на економичан начин,
•    добра процјена и анализа коштања и продуктивности,
•    креирање адекватних рјешења на основу расположивих ресурса,
•    добра комуникација са колегама и корисницима,
•    способност презентовања идеја и предлагања рјешења.


Додатне документе који могу бити везани за наставни процес можете пронаћи у секцији Званични документи.


Документи
Информација о терминима и поступку избора дипломског рада 14 kB 24.03.2015.
Обавјештење о условима избора дипломских радова 13 kB 29.02.2016.
Распоред наставе за зимски семестар школске 2016/17. године 50 kB 29.09.2016.
Допуњени распоред наставе за зимски семестар школске 2016/17. године 51 kB 10.10.2016.
Сатница додатног октобарског испитног рока (22.10.2016) 26 kB 18.10.2016.
Допуњени распоред наставе за зимски семестар школске 2016/17. године (2. верзија) 52 kB 21.10.2016.
Упис у академску 2016/17 1174 kB 28.10.2016.
Распоред зимски семестар (верзија 3) 52 kB 07.11.2016.
Распоред зимски семестар (верзија 4) 52 kB 07.11.2016.
Распоред зимски семестар (верзија 5) 52 kB 14.11.2016.
Сатница апсолвентског рока (новембар 2016) 537 kB 16.11.2016.
Сатница апсолвентског рока (децембар 2016) 25 kB 13.12.2016.
Јануарски иситни рок 16/17 35 kB 30.12.2016.
Априлски испитни рок 16/17 30 kB 30.12.2016.
Распоред љетни семестар 16/17 в1 55 kB 16.02.2017.
Распоред љетни семестар 16/17 в1 исправке 56 kB 19.02.2017.

Сва ауторска права задржана ЕТФ БЛ 2004.